Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 4: Reformen med avskärmningar av valsedelställ

Jesper Ek Jesper Ek  •  2021-03-21  •    3 kommentarer  • 

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 4 om "Reformen med avskärmningar av valsedelställ".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 3: Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

Ansvaret för utläggning av valsedlar

Ansvaret för väljarnas tillgång till valsedlar i val- och röstningslokaler delas mellan valadministrationen och partierna enligt bestämmelserna i 8 kap. 2 § vallagen. För att minska antalet tillfällen då någon annan än en väljare befinner sig bakom avskärmningen av valsedlarna föreslår vi att valadministrationen övertar ansvaret för utläggningen av alla valsedlar i val- och röstningslokaler. Ansvaret ska omfatta alla partier som distribuerar sina valsedlar till lokalerna under förutsättning att partierna har anmält sitt deltagande i det aktuella valet. Förslaget innebär att partierna, liksom i dag, ansvarar för distributionen av sina namnvalsedlar i den mängd som förväntas gå åt vid röstmottagningen. Skillnaden från nuvarande ordning är att partierna får lämna in sina valsedlar till val- och röstningslokalerna på en på förhand anvisad plats, men ansvarar inte för att lägga ut dem bakom avskärmningarna

Presentationen av valsedlar

En bestämmelse införs i vallagen som klargör att valsedlarna ska presenteras för väljarna på ett likformigt sätt. Ett grundläggande krav för att uppnå detta är att samtliga partiers valsedlar finns utlagda bakom en och samma avskärmning. Det beslut som valnämnden fattar för presentationen av valsedlar ska gälla i samtliga val- och röstningslokaler inom kommunen.

Placeringen av avskärmningarna

Enligt den nuvarande ordningen i 8 kap. 2 § första stycket första meningen vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. Det ger kommunerna möjlighet till flexibilitet när det gäller valet av plats för avskärmningarna. Vår bedömning är att denna ordning tills vidare ska bestå.

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Kommentarer (3)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.