Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 2.3: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Jesper Ek Jesper Ek  •  2021-03-03  •    Inga kommentarer  • 

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 2 om "otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 2.3: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Valpropaganda nära röstmottagningsställen

Förbudet i 8 kap. 3 § vallagen mot bland annat politisk propaganda vid röstmottagningsställen är inte begränsat endast till utrymmen som ligger i omedelbar anslutning till val- och röstningslokaler. Hur stort område som omfattas av förbudet är inte möjligt eller ens lämpligt att precisera i föreskrifter. Bestämmelsen får tolkas med utgångspunkt i dess syfte, nämligen att väljarna ska kunna genomföra sin valhandling i en skyddad och neutral miljö och därför inte får nås av politisk propaganda i omedelbar närhet av val- eller röstningslokalen. Det är kommunerna genom sina valnämnder och de av kommunerna utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet mot politisk propaganda upprätthålls. Det förutsätter i sin tur, enligt vår mening, att området för röstmottagarnas ansvar också definieras. Detta framgår dock inte uttryckligen av vallagen.

Vi föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 3 § vallagen om att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val, kompletteras med en bestämmelse om att detsamma gäller också för ett område närmast utanför ett röstmottagningsställe. Det innebär att kommunerna genom sina valnämnder även fortsättningsvis har ansvaret för att precisera avgränsningen för politisk propaganda för varje val- och röstningslokal. Denna precisering bör kommuniceras så att röstmottagare, väljare och partier får information om vad som gäller för varje val- och röstningslokal. Traditionen med valsedelsutdelning berörs inte direkt av detta, men för att underlätta god ordning utanför val- och röstningslokaler kan det enligt vår mening vara lämpligt att valsedelsutdelning äger rum utanför det avgränsade området.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Kommentarer (0)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.