Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 2.2: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Jesper Ek Jesper Ek  •  2021-03-03  •    Inga kommentarer  • 

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 2 om "otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 2.2: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Ordningen på röstmottagningsstället

Vallagens bestämmelser om röstmottagarnas ansvar för ordningen på ett röstmottagningsställe och skyldigheten för den som finns på ett röstmottagningsställe att rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras, kompletteras med en uttrycklig befogenhet för röstmottagarna att tillfälligt få avvisa den som underlåtit att följa en anvisning, om underlåtelsen har väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Det kan avse både störningar av genomförandet av röstmottagningen i stort och störningar riktade mot en enskild individs rättighet att utöva sin rösträtt eller möjlighet att utöva sitt uppdrag som röstmottagare.

Det är här inte fråga om ett tvångsmedel i den bemärkelse som avses i polislagen eller ordningslagen utan om en tydlig markering för den som inte följer en anvisning att han eller hon ska lämna röstmottagningsstället, och att konsekvensen om så inte sker, är att vederbörande kan komma att avlägsnas av polis eller ordningsvakt.

Utökat ansvar för vissa röstmottagare

Vallagens bestämmelser om att minst två röstmottagare ska vara närvarande vid röstmottagningen i röstningslokaler för förtidsröstning kompletteras med en bestämmelse att en av de närvarande röstmottagarna ska inneha rollen som ordföranden. Enligt vår bedömning är det angeläget att det vid all röstmottagning, inte bara i vallokalen på valdagen, finns en närvarande röstmottagare som har det yttersta ansvaret och som också väljarna – i olika situationer – alltid kan vända sig till.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Kommentarer (0)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.