Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 1: röstmottagning och offentlighet

Jesper Ek Jesper Ek  •  2021-03-02  •    5 kommentarer  • 

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 1 om "Röstmottagning och offentlighet".

Länk till remissens hemsida: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20217/

Direktlänk till remissen (PDF): https://www.regeringen.se/48ff0b/contentassets/96ddb5bafd7540f5a3407e95367aafa7/forstarkt-skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen-sou-20217

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

I uppgiften ingår bland annat att

 • analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av incidenter vid röstmottagningen i syfte att stärka allmänhetens tilltro till valsystemet,
 • bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt föreslå metoder för att motverka förekomsten av så kallad familjeröstning (gruppröstning),
 • utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ,
 • föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt, och
 • på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra förslag på åtgärder som utredningen bedömer motiverade.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022.

 

Utredarnas förslag

Del 1: Röstmottagning och offentlighet

Av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet är att valförfarandet i alla olika skeenden är transparant och tillgängligt för mediernas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Med hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet av valsystemet, är det enligt vår mening angeläget, att den reglering som syftar till att säkerställa insynen också är tydlig och klar, inte bara för själva rösträkningen utan även för röstmottagningen. Att all rösträkning är offentlig framgår också av bestämmelserna i vallagen. Någon sådan bestämmelse för röstmottagningen finns dock inte i vallagen. Här får man i stället luta sig mot offentlighetsprincipen; att allmän verksamhet ska vara öppen för insyn.

Vi föreslår därför i förtydligande syfte att en bestämmelse införs i vallagen att all röstmottagning är offentlig, om inte något annat föreskrivs i vallagen eller i någon annan lag.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Kommentarer (5)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
 • Jesper Ek
  Jesper Ek  •  Förslagslämnare  •  2021-03-06 13:14:15

  Vi bör föreslå ett tillägg, att både rösträkning och röstmottagning bör vara möjligt att följa och granska på distans!
  Helt orimligt, speciellt under Corona att alla som står för öppna och fria val och vill övervaka rösträkningen skall tryckas och trängas i en lokal.
  Dessutom är det orimligt för medier att granska all rösträkning på plats med personal.

 • bowennstrom

  Jag anser att en upprepning med cirka 700 miljoner valsedlar inte är försvarbart. Skatteslöseri och miljövidrigt. Därför skall vallista skickas ut med "röstkorten". Det gör många andra länder. Valsedlar gynnar etablerade riksdagspartier och de partier som för ekonomiskt stöd i beställning av valsedlar, det är odemokratiskt och kan jämföras med "doping" inom idrotten. Genom att gå till vallokaler för att lämna färdig kryssad vallista, elimineras problemen som denna utredning givits uppdrag om.
  Jag föreslår att DD skall lämna svar med förslag om vallista som utskickas med röstkorten.
  ps 1: hur många kände till de över 70 partier ens vid namn som var godkända att välja vid 2018 års allmänna val.
  ps 2: den gamla benämningen "röstkort" föreslår jag ändras till "personlig vallicens i 2022 års allmänna val".
  ps 3: om om hade varit, skulle ansökansförfarande införas för vallicens, med angiven rättighet och skyldighet att välja samt ett antal rimliga krav.
  ps 4: föreslå en valkommission, icke parlamentarisk/icke jävig, med uppgift som valobservatörer, valmyndigheten ges uppgiften organisera valkommissionen.