Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 1: röstmottagning och offentlighet

Jesper Ek Jesper Ek  •  2021-03-02  •    7 kommentarer  • 

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 1 om "Röstmottagning och offentlighet".

Länk till remissens hemsida: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20217/

Direktlänk till remissen (PDF): https://www.regeringen.se/48ff0b/contentassets/96ddb5bafd7540f5a3407e95367aafa7/forstarkt-skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen-sou-20217

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

I uppgiften ingår bland annat att

 • analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av incidenter vid röstmottagningen i syfte att stärka allmänhetens tilltro till valsystemet,
 • bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt föreslå metoder för att motverka förekomsten av så kallad familjeröstning (gruppröstning),
 • utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ,
 • föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt, och
 • på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra förslag på åtgärder som utredningen bedömer motiverade.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022.

 

Utredarnas förslag

Del 1: Röstmottagning och offentlighet

Av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet är att valförfarandet i alla olika skeenden är transparant och tillgängligt för mediernas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Med hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet av valsystemet, är det enligt vår mening angeläget, att den reglering som syftar till att säkerställa insynen också är tydlig och klar, inte bara för själva rösträkningen utan även för röstmottagningen. Att all rösträkning är offentlig framgår också av bestämmelserna i vallagen. Någon sådan bestämmelse för röstmottagningen finns dock inte i vallagen. Här får man i stället luta sig mot offentlighetsprincipen; att allmän verksamhet ska vara öppen för insyn.

Vi föreslår därför i förtydligande syfte att en bestämmelse införs i vallagen att all röstmottagning är offentlig, om inte något annat föreskrivs i vallagen eller i någon annan lag.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Kommentarer (7)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
 • Jesper Ek
  Jesper Ek  •  Förslagslämnare  •  2021-03-06 13:14:15

  Vi bör föreslå ett tillägg, att både rösträkning och röstmottagning bör vara möjligt att följa och granska på distans!
  Helt orimligt, speciellt under Corona att alla som står för öppna och fria val och vill övervaka rösträkningen skall tryckas och trängas i en lokal.
  Dessutom är det orimligt för medier att granska all rösträkning på plats med personal.

 • Martin Gustavsson

  Röstkörkort/licens är ett utmärkt förslag. Ett kunskapsprov är t.ex. rimligt, så att de som röstar förstår vad de gör. Håller helt med om att 700 miljoner valsedlar inte är ekologiskt försvarbart. Sitter själv med en hel låda med valsedlar som jag var tvungen att betala ur egen ficka till Valsamverkanspartiet, vilka jag numera använder som flyers och inköpslistor. (Som medgrundare av Aktiv Demokrati berättar jag givetvis även om DD när demokratifrågan kommer upp.)

  Eftersom folk ständigt säger typ "jag såg inte er valsedel i vallokalen" och liknande, så vill jag påstå att det svenska valsedelssystemet faktiskt är otillbörlig påverkan av valet, även om det tillåter att folk skriver namnet på det parti de vill rösta på via en blank valsedel, för det är många som inte känner till det. De informeras heller inte via fulmedia om alla de partier som faktiskt finns, utom för att racka ner på dem med t.ex. "bortkastade röster", trots att politikerna (som utesluter modiga människor ur sina egna partier) går emot folkvilja i fråga efter fråga. Eller så kommer fulmedier med frågan om "varför samverkar ni inte mot 4%-spärren", men detta först när det är för sent i valspurten, alltså när partierna redan har beställt sina valsedlar. Det är fulmedia-doping, förutom strukturell doping. MEN att rösta på de där partierna som går emot folkviljan i fråga efter fråga, nej det är aldrig "bortkastade röster" i fulmedierna.

  Sverige behöver ingen egen valkommission, men internationella valobservatörer, likt vilken bananrepublik som helst.

  Inga svar
  • Martin Gustavsson

   Även om tanken säkert var god så invänder jag mot Lottes förslag om "Röstmottagning kan digitaliseras genom att en räknesensor placeras vid respektive röstmottagare". Det tror jag tyvärr kommer sluta i det kaos som vi ser i USA, där människorna idag är osäkra om huruvida det gick/går rätt till.

   Bra förslag med videoövervakning av valurnan och rösträkningen, vilket gör valprocessen mer transparent. Vi bör i min mening även skydda integriteten hos de som röstar och räknar rösterna! Därför bör videokameran, i min mening, riktas enbart mot valurnorna och händerna som stoppar i dem. Därefter bör uppvisning inför kameran av varje valsedel göras vid själva räkningen som kan ske i direkt anslutning ganska omgående, tycker jag. Det ger verifierbarhet, vilket är väldigt viktigt. (Verifierbarheten saknas även här på DD, tyvärr.) Videoupptagningen kan göras uppifrån. De som räknar kan t.ex. ha numrerade hattar med breda bretten vars numrering delges valmyndigheten och ev. polisen. Den som vill det kan i efterhand se sin egen hand vid valurnan, samt ev. skriva dit ett kännetecken någonstans på valsedeln, eller polisanmäla om någon rösträknare gör något konstigt på videon. Rösterna kan även räknas kontinuerligt vid varje full valurna, anser jag. Ovanpå valurnan kan man även skriva de tider som den fylldes mellan. På så vis kan röstande som vill stanna kvar en stund och betrakta rösträkningen IRL och få se när deras röst räknas.

   Influensavirus är inget argument mot röstning eller rösträkning i vallokal, så vida vi inte talar om extrem överdödlighet, men minskad smittspridning kan däremot vara ett bra argument för att röstningen bör ske utdraget över längre tid utan köbildning, eller ev. att skyddsmasker och andningsfilter (som faktiskt filtrerar bort viruspartiklar typ HEPA 13 eller HEPA 14) används av riskgrupper, samt att desinficering i så fall sker före och efter.

   Metoder för att motverka förekomsten av så kallad "familjeröstning" gör man INTE genom att ta bort den trygghet och det förtroende som verifierbarheten ger, men genom att skapa ett samhälle där klantänkande blir överflödigt för överlevnad, d.v.s ett mer ekologiskt jämlikt och kulturellt enat samhälle, som inte överbefolkar och inte skapar sinande resurser. Klantänkande får vi dessutom bort genom att skydda de som är utsatta för eländet och lagföra de som bryter mot de lagar vi skapar för att komma åt problemet, t.ex. förbud mot sekt- och klan-symboler eller förbud mot att påtvinga människor normer för familjeheder.

   Den klanmedlem eller person som vill rösta utan verifierbarhet kan göra det genom att inte märka sin valsedel. Polisen kan även vid misstanke spana på misstänkta klaner som tros vilja bryta mot vallagen, samt lagföra klanledarna. Klanmedlemmar kan även tipsa polisen.

   Inga svar
   • bowennstrom

    Jag anser att en upprepning med cirka 700 miljoner valsedlar inte är försvarbart. Skatteslöseri och miljövidrigt. Därför skall vallista skickas ut med "röstkorten". Det gör många andra länder. Valsedlar gynnar etablerade riksdagspartier och de partier som för ekonomiskt stöd i beställning av valsedlar, det är odemokratiskt och kan jämföras med "doping" inom idrotten. Genom att gå till vallokaler för att lämna färdig kryssad vallista, elimineras problemen som denna utredning givits uppdrag om.
    Jag föreslår att DD skall lämna svar med förslag om vallista som utskickas med röstkorten.
    ps 1: hur många kände till de över 70 partier ens vid namn som var godkända att välja vid 2018 års allmänna val.
    ps 2: den gamla benämningen "röstkort" föreslår jag ändras till "personlig vallicens i 2022 års allmänna val".
    ps 3: om om hade varit, skulle ansökansförfarande införas för vallicens, med angiven rättighet och skyldighet att välja samt ett antal rimliga krav.
    ps 4: föreslå en valkommission, icke parlamentarisk/icke jävig, med uppgift som valobservatörer, valmyndigheten ges uppgiften organisera valkommissionen.