Direktdemokraterna Consul

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 2.3: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

  Inga kommentarer  •  2021-03-03  •  Jesper Ek

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 2 om "otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 2.3: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Valpropaganda nära röstmottagningsställen

Förbudet i 8 kap. 3 § vallagen mot bland annat politisk propaganda vid röstmottagningsställen är inte begränsat endast till utrymmen som ligger i omedelbar anslutning till val- och röstningslokaler. Hur stort område som omfattas av förbudet är inte möjligt eller ens lämpligt att precisera i föreskrifter. Bestämmelsen får tolkas med utgångspunkt i dess syfte, nämligen att väljarna ska kunna genomföra sin valhandling i en skyddad och neutral miljö och därför inte får nås av politisk propaganda i omedelbar närhet av val- eller röstningslokalen. Det är kommunerna genom sina valnämnder och de av kommunerna utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet mot politisk propaganda upprätthålls. Det förutsätter i sin tur, enligt vår mening, att området för röstmottagarnas ansvar också definieras. Detta framgår dock inte uttryckligen av vallagen.

Vi föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 3 § vallagen om att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val, kompletteras med en bestämmelse om att detsamma gäller också för ett område närmast utanför ett röstmottagningsställe. Det innebär att kommunerna genom sina valnämnder även fortsättningsvis har ansvaret för att precisera avgränsningen för politisk propaganda för varje val- och röstningslokal. Denna precisering bör kommuniceras så att röstmottagare, väljare och partier får information om vad som gäller för varje val- och röstningslokal. Traditionen med valsedelsutdelning berörs inte direkt av detta, men för att underlätta god ordning utanför val- och röstningslokaler kan det enligt vår mening vara lämpligt att valsedelsutdelning äger rum utanför det avgränsade området.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Jag håller inte med 0%
1 röst

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 3: Gruppröstning

  1 kommentar  •  2021-03-21  •  Jesper Ek

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 3 om "Gruppröstning".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 3: Gruppröstning

Utbildning av röstmottagare och information till väljare

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga några formella regler när det gäller utbildningen av röstmottagare och informationen till väljare i fråga om gruppröstning. Vi anser dock att Valmyndighetens utbildningsmaterial behöver förstärkas så att röstmottagarna får nödvändig kunskap om och förståelse för valhemligheten som en förutsättning för fria val. Vi anser också att det är minst lika viktigt att varje väljare i förväg, muntligen när väljaren går in på ett röstmottagningsställe eller skriftligen med skyltar, får information om att varje väljare ska vara ensam bakom valskärmen och själv göra i ordning sina röster.

Tydligare reglering av valhemligheten vid röstning

Det ska framgå direkt av bestämmelsen i 7 kap. 3 § första stycket vallagen att varje väljare ska vara ensam bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster.

Biträde åt väljare vid röstning

Enligt den nuvarande ordningen i 7 kap. 3 § andra stycket vallagen har väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning sina röster rätt att få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne. Vi föreslår att sista mening ändras till att en sådan väljare också får anlita ytterligare en person som hjälper honom eller henne. Förslaget innebär att en röstmottagare alltid ska vara närvarande när en enskild person hjälper väljaren att rösta. Härigenom stärks väljarens skydd mot otillbörlig påverkan. För att även stärka skyddet för valhemligheten i dessa fall föreslår vi att det i vallagen införs en uttrycklig tystnadsplikt för enskild som hjälper en väljare att rösta.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Jag håller inte med 0%
2 röster

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 4: Reformen med avskärmningar av valsedelställ

  3 kommentarer  •  2021-03-21  •  Jesper Ek

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 4 om "Reformen med avskärmningar av valsedelställ".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 3: Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

Ansvaret för utläggning av valsedlar

Ansvaret för väljarnas tillgång till valsedlar i val- och röstningslokaler delas mellan valadministrationen och partierna enligt bestämmelserna i 8 kap. 2 § vallagen. För att minska antalet tillfällen då någon annan än en väljare befinner sig bakom avskärmningen av valsedlarna föreslår vi att valadministrationen övertar ansvaret för utläggningen av alla valsedlar i val- och röstningslokaler. Ansvaret ska omfatta alla partier som distribuerar sina valsedlar till lokalerna under förutsättning att partierna har anmält sitt deltagande i det aktuella valet. Förslaget innebär att partierna, liksom i dag, ansvarar för distributionen av sina namnvalsedlar i den mängd som förväntas gå åt vid röstmottagningen. Skillnaden från nuvarande ordning är att partierna får lämna in sina valsedlar till val- och röstningslokalerna på en på förhand anvisad plats, men ansvarar inte för att lägga ut dem bakom avskärmningarna

Presentationen av valsedlar

En bestämmelse införs i vallagen som klargör att valsedlarna ska presenteras för väljarna på ett likformigt sätt. Ett grundläggande krav för att uppnå detta är att samtliga partiers valsedlar finns utlagda bakom en och samma avskärmning. Det beslut som valnämnden fattar för presentationen av valsedlar ska gälla i samtliga val- och röstningslokaler inom kommunen.

Placeringen av avskärmningarna

Enligt den nuvarande ordningen i 8 kap. 2 § första stycket första meningen vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. Det ger kommunerna möjlighet till flexibilitet när det gäller valet av plats för avskärmningarna. Vår bedömning är att denna ordning tills vidare ska bestå.

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Jag håller inte med 0%
4 röster

Transparensfrågan

  Inga kommentarer  •  2021-06-12  •  Lennart Hedman

Lotte Johansson, Marknadsföringsgruppen

Det finns några basala frågor som behövs för att människor ska kunna ta sunda beslut, nämligen objektiv information i objektiva kostnadsfria kanaler och tillgång till att delta i diskussioner före beslutsprocesserna samt i dessa och förstås en objektiv skola. Utan grundläggande parametrar som transparens och insyn kan medborgarna inte göra relevanta val. Alltså måste neutral politik bygga på att säkerställa vissa hörnstenar. Som tillgång till avgiftsfritt publicera service internet när nu det är det myndigheter och mediekanaler använder mest, inkl. Statligt BankID och både digitala och fysiska plattformar för information, diskussion och röstning.

Det medborgare är med och finansierar via skattsedeln ska det också råda full transparens inom, d v s varken kommunala, regionala eller privata skattefinansierade verksamheter ska drivas i AB form eftersom AB:s ”affärshemlighet” krockar med medborgarnas ”Allmänintresse” som finansiärer av skattemedel och konsumenter av infrastruktur, inkl. Välfärd. Även AB:s lag om vinstintresse som plockas ut ur verksamheten krockar med välfärdsmålen. Sjukvård t ex. ska bygga på att vi blir friskare, inte återkommande konsumenter. Skolan på individuell utveckling utifrån varje elevs startpunkt och förutsättningar och äldreomsorgen på att de som behöver resurserna bäst ges extra stöd för detta och de som behöver mer stimulans/utmaningar får det, det är dit skattemedel ska gå till de verkliga aktieägarna, nämligen skattebetalarna. Att öka bonusar och vinster till privata fickor ingår inte i uppdraget utan bäddar för korruption. Vinster i välfärd ska återinvesteras i verksamheten bygger avtalet på skatteindrivarna från medborgarna.

Medborgare behöver därför mer inflytande över budgeten för skatter, d v s presenteras budgetförslag, ges möjlighet att ställa klargörande frågor samt ge förslag till ändringar, för att slutligen kunna gå till beslut för att rösta om de olika budgetposterna. På så sätt tydliggörs direkta kostnader för verksamhet, löner och vinstutrymme, vilket sätter stopp för höga skatter som hamnar fel. Vilka skulle rösta för en extra skatt om 20 % som de vet ska gå till Attendos ledning, styrelse och aktieägare om de fick möjlighet. De som vill kan ges möjlighet att göra en extra skattebetalning för vinstutdelning som inte går till verksamheten eller löner.

Inte minst behöver vi ett finansiellt system som inte fäller krokben för medborgarna, utan stöttar kooperativ verksamhet och småföretagande framför globala multinationella företag som skatteplanerar undan de skattemedel de själva åtnjuter inom välfärden. Vi behöver återgå till sparkassor istället för affärsbanker, som bygger på inlån och utlån utan ockerräntor, för att människor ska kunna finansiera sitt första boende, sin första verksamhet, bil, bli självförsörjande. Pengar ska inte vara en handelsvara. Något är fel när avgifterna för t ex. kommunala transporter , äldreomsorgsavgifter, etc. stiger i en rasande takt när dessa finansieras via höga skatter för enskilda…

Förutsättningar för demokrati bygger på ett jämlikt skattesystem. Mer lättförståeligt, lättöverskådligt och som inte har ett regelverk som är över 3000 sidor långt som hela tiden fylls på/ändras utifrån hur de som har resurser att anlita jurister som hittar kryphål lyckas skatteplanera ner den 20% bolagsskatten till nära noll eller t o m får tillbaka skatt de aldrig betalat, medan de som i praktiken utför arbetet, beskattas upp till 80%. (Jag har på DDs Consul redogjort för Tidskattesystemet som vilar på naturvetenskaplig grund, nämligen tiden, oavsett politiskt styre är det opåverkbart eftersom en timma är 60 minuter oavsett var vi befinner oss, vem vi är eller vad vi arbetar med.

Jag skulle vilja starta en debatt kring Lotte Johanssons utmärkta skrivning om transparens (kan inte komma in på medlemsforum för att föra debatt där). I grunden för oss direktdemokrater ligger det faktum att vi "spelar på motståndarnas spelplan och enligt deras regler". 2,5% av väljarna är medlemmar i något riksdagsparti och alltså 97,5% "valboskap". Några få finns med i vårt parti och en del lokal- & särintressespartier. Kan Lottes text vara grunden för ett (av våra) valmanifest, som trycks upp inför valet? Hur sprider vi det? 

Jag har vid något tillfälle sett ett förslag att DD demonstrerar framför Riksdagshuset varje fredag (efter pandemin) - kan vi sprida det där? Kan vi vänta oss medhåll från Skattebetalarnas Förening?

Jag håller inte med 0%
1 röst

Inför ett omval

  Inga kommentarer  •  2021-06-19  •  Lennart Hedman

Det här är från tidskriften Forskning & Framsteg:

Eftersom stormningen av Kapitolium skedde i samband med att elektorsrösterna skulle räknas och valet därmed slutgiltigt skulle avgöras, så var det ett försök till statskupp, enligt Ludvig Beckman, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han påpekar att problemet med ordet statskupp är att vi har vant oss vid att det innebär att militärjuntor tar makten och att stridsvagnar rullar in i huvudstäder.

– Det är inte genom totalitära ideologier eller statskupper med militär som demokratier dör nu förtiden – det är inifrån, säger Ludvig Beckman.

Ann-Cathrine Jungar är docent vid Södertörns högskola och forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa. Inte heller hon tror att vi enbart ska tänka oss statskupper med soldater på gatorna när det handlar om hoten mot demokratin i dag.

– Visst finns det auktoritära ledare som gör en statskupp, det hände ju nyligen i Myanmar. Vi behöver dock vara väldigt vaksamma på hur populistiska partier stegvis förändrar institutionerna. De väljs i demokratiska val, men sedan kanske de börjar ändra på valsystemet, eller författningsdomstolen – de börjar inskränka mediernas finansiering och rättigheter. Stegvis sker ett smygande övertagande av institutioner. Det har hänt i Polen och Ungern. Och på dessa punkter måste vi alltid vara uppmärksamma, säger Ann-Cathrine Jungar.

Populistiska politiker spelar gärna på människors känslor. Deras huvudbudskap är att politiken styrs av en elit som distanserat sig från det folk som de styr över.

Här varnas det alltså i ett "status-magasin" för  - ja vad? Oss i DD t ex! Det manas till att vara väldigt vaksamma på sådana som oss. Inte en "andeviskning" om olika länders försök med medborgarråd; istället ges intrycket av hotande "statskupp utan soldater".

Själv är jag medlem i lokalpartiet Knivsta.Nu som med sina 5 mandat i KF "skrämt samman" januari-partierna (S, Mp, V, C) till en ytterst ohelig allians med M, mot KD, SD, L och KNU.

Hur ska DD agera i (ev.) kommande omval?

Jag håller inte med 0%
1 röst

Demokraticentrum

  5 kommentarer  •  2021-02-18  •  Carl Hashmi  •  Medlemsansvarig

Debatt gällande förslag: DD-2021-02-12, Demokraticentrum En fysisk plats i tex ett lokalt bibliotek bör skapas där man kan diskutera och anordna debatter, ett demokraticentrum. Här kan också omröstningar ordnas och den föreslagna demokratiombudsmannen ska ha sitt kontor i anslutning.

Jag håller inte med 17%
4 röster

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 1: röstmottagning och offentlighet

  7 kommentarer  •  2021-03-02  •  Jesper Ek

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 1 om "Röstmottagning och offentlighet".

Länk till remissens hemsida: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20217/

Direktlänk till remissen (PDF): https://www.regeringen.se/48ff0b/contentassets/96ddb5bafd7540f5a3407e95367aafa7/forstarkt-skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen-sou-20217

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

I uppgiften ingår bland annat att

  • analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av incidenter vid röstmottagningen i syfte att stärka allmänhetens tilltro till valsystemet,
  • bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt föreslå metoder för att motverka förekomsten av så kallad familjeröstning (gruppröstning),
  • utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ,
  • föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt, och
  • på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra förslag på åtgärder som utredningen bedömer motiverade.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022.

 

Utredarnas förslag

Del 1: Röstmottagning och offentlighet

Av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet är att valförfarandet i alla olika skeenden är transparant och tillgängligt för mediernas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Med hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet av valsystemet, är det enligt vår mening angeläget, att den reglering som syftar till att säkerställa insynen också är tydlig och klar, inte bara för själva rösträkningen utan även för röstmottagningen. Att all rösträkning är offentlig framgår också av bestämmelserna i vallagen. Någon sådan bestämmelse för röstmottagningen finns dock inte i vallagen. Här får man i stället luta sig mot offentlighetsprincipen; att allmän verksamhet ska vara öppen för insyn.

Vi föreslår därför i förtydligande syfte att en bestämmelse införs i vallagen att all röstmottagning är offentlig, om inte något annat föreskrivs i vallagen eller i någon annan lag.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Jag håller inte med 0%
7 röster

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 2.1: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

  2 kommentarer  •  2021-03-03  •  Jesper Ek

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 2 om "otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 2.1: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Förutsättningar för rekryteringen av röstmottagare

Rätten för väljare att kunna rösta under trygga former är beroende av röstmottagarnas möjligheter att upprätthålla ordningen på röstmottagningsstället. Det är därför viktigt att hot, våld, rasism och kränkningar av röstmottagare tas på största allvar och utreds av rättsvårdande myndigheter. Röstmottagarna har ett straffsanktionerat skydd i bestämmelserna om ärekränkning (förtal och förolämpning) i 5 kap. brottsbalken och om brotten mot allmän verksamhet (våld eller hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman) i 17 kap. samma balk. Detta skydd bör också användas.

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga formella regler för själva bemanningen av röstmottagare i val- och röstningslokaler utöver nu gällande kompetensregler. Ett krav som vi dock tycker är befogat är att det bland röstmottagarna i alla val- och röstningslokaler ska finnas åtminstone en person med erfarenhet från röstmottagning i tidigare val. Ett ytterligare sådant krav är att valnämnderna måste säkerställa att röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö. Detta är en fråga som varken bör eller kan överlåtas till den eller de röstmottagare som är ordföranden eller ordförandens ersättare.

Utbildningen av röstmottagare ska ge likvärdiga kunskaper

Valmyndighetens ansvar ska även fortsättningsvis vara att utveckla och tillhandahålla erforderligt utbildningsmaterial för länsstyrelser och valnämnder. Vid utbildningen av röstmottagare ska det utbildningsmaterial som tillhandahålls av Valmyndigheten användas. Valnämnderna får dock ersätta eller komplettera utbildningsmaterialet med eget innehåll under förutsättning att kvaliteten i det material som använda har säkerställts.

Detta ska enligt vår mening framgå av vallagen. Vi bedömer att kvaliteten i det material som ersätter eller kompletterar Valmyndighetens utbildningsmaterial kan säkerställas i samråd med Valmyndigheten eller länsstyrelsen.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Jag håller inte med 0%
2 röster

REMISSVAR SOU 2021:7 Del 2.2: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

  Inga kommentarer  •  2021-03-03  •  Jesper Ek

Följande debatt är till för diskussionen och framtagningen av Direktdemokraternas remissvar till "Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen" som kommer skickas in, undertecknad av Direktdemokraternas talespersoner. 

För att underlätta diskussion har vi valt att dela upp förslagen i olika trådar. Detta är tråd 2 om "otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen".

Länk till remissens hemsida

Direktlänk till remissen (PDF)

 

Om utredningen

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

 

Utredarnas förslag

Del 2.2: Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen

Ordningen på röstmottagningsstället

Vallagens bestämmelser om röstmottagarnas ansvar för ordningen på ett röstmottagningsställe och skyldigheten för den som finns på ett röstmottagningsställe att rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras, kompletteras med en uttrycklig befogenhet för röstmottagarna att tillfälligt få avvisa den som underlåtit att följa en anvisning, om underlåtelsen har väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Det kan avse både störningar av genomförandet av röstmottagningen i stort och störningar riktade mot en enskild individs rättighet att utöva sin rösträtt eller möjlighet att utöva sitt uppdrag som röstmottagare.

Det är här inte fråga om ett tvångsmedel i den bemärkelse som avses i polislagen eller ordningslagen utan om en tydlig markering för den som inte följer en anvisning att han eller hon ska lämna röstmottagningsstället, och att konsekvensen om så inte sker, är att vederbörande kan komma att avlägsnas av polis eller ordningsvakt.

Utökat ansvar för vissa röstmottagare

Vallagens bestämmelser om att minst två röstmottagare ska vara närvarande vid röstmottagningen i röstningslokaler för förtidsröstning kompletteras med en bestämmelse att en av de närvarande röstmottagarna ska inneha rollen som ordföranden. Enligt vår bedömning är det angeläget att det vid all röstmottagning, inte bara i vallokalen på valdagen, finns en närvarande röstmottagare som har det yttersta ansvaret och som också väljarna – i olika situationer – alltid kan vända sig till.

 

Direktdemokraternas svar

Vad tycker du om förslaget? Besvara och diskutera nedan.

Jag håller inte med 0%
2 röster

Aktivism på våra myndigheter!? Veteranbilar är avfall??

  2 kommentarer  •  2021-08-16  •  MagnusG

Ska import av bilar kunna klassas som import av miljöfarligt avfall?

Det låter kanske inte helt tokigt, men i praktiken skulle ett nu pågående fall kunna leda till ett prejudikat som omöjliggör tuentals människors hobby på sikt.

https://www.tv4.se/artikel/2LGIeBE6fzmUl9IIDnML4m/strid-om-veteranbilar-anses-vara-miljoefarliga?utm_source=tv4.se&fbclid=IwAR2OyxmuDpEHJXHOX_gEElXnSyRLlDlKm3wHDB2nOgoQPZ96rGKk6keemAI

Mer bakgrundsfakta här: https://www.facebook.com/Klimatbalans.Sweden/posts/2675777876056251?__cft__[0]=AZU6oQ6DY1CTMwP-oMA-CsY4vlL0ygolJ15k6TWsXP5950jjo23QqvfOQOF1_jDJifTM2J3_cqUlBqTIGhyA25IUgVihDsfV-vEn4SxlwLGOm-QcIJ7tJaAyCPCtbOADLa_K_IsdLRPcJEeJYw9edP257mvj_ZoKX4Djz6P-eqmgDul-32uRb6Ez72gr2bcWwrlO-RW-5Hr2o0iXCtzEWEFe&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R

Man kan knappast tro detta handlar om okunskap hos handläggare, det importeras 100-tals bilar till Sverige årligen och hittills har man följt internationella regler för varuhandel och accepterat att importen har ett värde för den som genomför den. Att antyda att bildelar, spillolja mm hamnar i naturen håller inte, med det resonemanget skulle även helt nya bilar stoppas i hamnen i Göteborg! I själva verket är ju renovering av gamla bilar inte bara någon slags undgänglig terapi utan även ett exempel på återvinning och en motkraft mot slit och släng.

Detta är inget annat än fullt utvecklad myndighetsaktivism!

Ska vi ha det så här?

Jag håller inte med 0%
1 röst

“DD Snack” idag lördag 18/9 17:00 via Zoom

  Inga kommentarer  •  2021-09-18  •  Lennie

Det är på tiden att vi i DD lägger in högre växel om vi alla ska uppnå direkt inflytande över beslut i våra kommuner, landsting och riksdag inom en snar framtid. Valet 2022 är runt hörnet, 2026 valet väldigt avlägset, så låt oss ta tag i detta nu och uppnå resultat.

Möt upp idag lördag 17:00 för “DD Snack” om du har intresse höra mer, kommentera eller kanske till och med hjälpa till framöver.

Länken till Zoom snacket “DD Snack” hittar du på vårt Forum - Omröstningar? Styrelse? Aktivitet? - Nr 14

Lennie

Jag håller inte med 0%
Inga röster

Corona-restriktioner

  Inga kommentarer  •  2022-01-03  •  Elisabet Tillas

Hur länge ska vi medborgare acceptera inskränkningar i våra medborgarrättigheter på grund av Corona?

Jag förstår att våra politiker och andra myndigheter gör sitt bästa för att skydda oss medborgare. Men hur länge ska de fortgå? 

Vi behöver få se statistik, uppföljning och kostnader för dessa insats och resultat. Jag efterlyser också riskanalyser för varje insats/åtstramning som har satts in. 

Covid är ett virus. Det kommer aldrig att utrotas men försvagas. När bedömer våra politiker och folkhälsomyndigheten att det är tillräckligt svagt så att vi kan umgås igen? Alltså slipper alla restriktioner, covid-pass, inställda ungdomsläger, etc?

Sista 20 åren har vår svenska sjukvård förbättra medellivslängden för våra medborgare med åtskilliga år. Detta trots hårda nedskärningar med start redan under 80-90-talet och en oroväckande fortsättning under hela 2000-talet. En allt mer förtvivlad vårdpersonal har lnder åren larmat för döva politikeröron utan resultat. Resultatet är att vi har fått en större del personer i vårdköer samt en åldrande och skör befolkning. Sköra grupper som vi till vardags skulle kunna ge en bättre och respektfull hjälp/vård och kanske till och med öka antalet vårdplatser.När ska vi lyssna på vårdpersonalen?

Vi medborgare blir dagligen matade med information om antalet Covid-smittade och döda. Såväl media som samtliga partier har ungefär samma inställning och dommedagsvarningar utan att kritiskt granska statistiken och uträkningar. Tittar vi på tex SVTs statistik är det i princip inga corona-dödsfall nu i januari 2022. Antalet inlagda på IVA med huvuddiagnos corona är också mycket lägre nu i vinter. Antalet smittade är hög, men det är en reell siffra som presenteras och kan därför inte jämföras med en annan tidigare reell siffra då vi inte vet antalet testade. Ett corona-test kostar ca 1400 kronor. Bara testade i Sverge uppgår hittills til ca 18 miljarder kronor, pengar som vi skulle kunna lägga på andra saker, tex att höja löner för sjukvårdspersonalen samt utöka antalet vårdplatser eller slippa bygga på stadsskulden. När ska vi sluta testa?

Varför skuldbeläggs och uteslut de som frivilligt valt att inte vaccinerat sig?, Det har visat sig att vaccinet inte hindrar smittspridningen, som det först sas så varför utesluta ovaccinerade från att åka tåg, besöka evenemang, etc? Detta strider mot de mänskliga rättigheterna. Argument att de ovaccinerade får en svårare corona är säkert sant, men de flesta ovaccinerade är unga elle ttillhör ingen riskgrupp. Då svenskarna vaccinerade sig mot svininfluensan rapporterades ca 1 biverkning/1200 vaccinerade. Fram till nu har covid-vaccinerade rapporterat ca 1/100 biverkningar. Kanske inte så konstigt med snabbt framtagna vaccin. När ska vi sluta skuldbelägga och straffa ovaccinerade för att de är skeptiska?

När får vi medborgare se facit? Alltså en ärlig rapport på kostnader, uppföljning på de olika insatsernas effekter tex munskydd, covidpass, begränsningar i sällskaps storlek, osv. Få se statistik på ökning av psykisk ohälsa, företag som gått i konkurs, våld i hemmet, skolresultat, BMI på våra skolbarn som missat gympa och idrottsförening, m.m. När får jag se ett opositionsparti som vågar ta tag i covid-restriktionerna och ifrågasätta? När kommer det granskande reportrar som hjälper oss medborgare få veta?

Jag tycker det börjar bli hög tid att frågan debatteras och hanteras demokratiskt så vi slipper se samma kravaller som börjar dyka upp runt om i världen. Samtliga världens länder har lekt följa-John tillräckligt länge nu, vi i Sverige har tillräckligt med pondus och kunskap för att kunna fatta egna beslut och göra egna konsekvensbedömningar. När ska vi börja debattera?

Jag håller inte med 0%
Inga röster

Förslaget om 'familjevecka'

  Inga kommentarer  •  2021-09-22  •  Lennart Hedman

I finansministerns budget ingår förslaget att 'en vecka' (till att börja med tre dagar) ska ges som ledighet för familjeangelägenheter. Om vi utgår från att en ensamförälder får alla sex dagarna och att det senare kommer att utsträckas till en vecka (fem dagar), får en ensamförälder tio dagar (= två veckor) 'extra semester' utöver sin femveckors semester.

Om en tonårsförälder med ett barn ges två extra veckors semester; hur kommer det att uppfattas av hens arbetskamrater? Dessa är ju medvetna om att det är de som betalar via skattsedeln!

Vilken blir stämningen på den arbetsplatsen (många arbetsplatser)? Har detta tänkts ut av någon som vill söndra och härska?

Bevisar inte detta att medborgarbudget behöver finnas för att stävja dessa rent destruktiva förslag?

Jag håller inte med 50%
Inga röster

Valsedlar är valfusk

  6 kommentarer  •  2021-06-22  •  Lennart Hedman

Lennart startar en debatt med Bo Wennströms inlägg som grund:. Valsedlar är valfusk och skall bort, en vallista per röstkort som skickas ut till väljaren, där parti och eventuellt namn fylls i. Det bli 3 listor riks region och kommun. Men det befolkningsfientliga politiska etablissemanget i RiskDagen vill att det skall var krångligt och dyrt för att kunna påvisa att de drar sig för befolkningsomröstningar av ekonomiska skäl. De anför också okunnigheten i befolkningen och göder den för att gynna den politiska härskar-klassen. Vi delar inte ut körkort (licens) för bil till alla över 18 år, det krävs utbildning och tentamen.

RÖSTLICENS:

Web-KURS 20 POÄNG, användarkompetens för digital röstning och allmänpolitisk utbildning. Och/Eller distanskurser, studiecirklar och tentamen. 5 års medborgarskap, skattsedel och svenskt pass. Myndig 18 år under kalenderåret. Röstlicensierad är statligt deltidsanställd, timlön betalas enligt beslut i befolkningsomröstning. ps: vi borde införa ansökan om rösträtt inom dd också i medlemskåren.

Jag håller inte med 17%
4 röster

Medianväljarteorin - ytterligare ett starkt skäl för Flytande Demokrati!

  1 kommentar  •  2022-04-02  •  Lennie

Medianväljarteorin tyvärr en växande trend också här i Sverige och Centern tycks vare det parti som på sista tiden fullt ut strävar mot att växa genom liknande effekter. Många partier tycks ha lagt åt sidan klassiska ideologiska grunder som brukade vara centrala för mer röstfiske. ""Teorin innebär förenklat att partier eller politiker som vill maximera antalet röster bör anta den politik som en typisk väljare föredrar, eller röra sig mot den åsiktsposition som denne har. Teorin ger en förklaring till varför politiken tenderar att röra sig mot mitten av höger-vänster-skalan över tid. Teorin, som bygger på matematiskt-statistiska resonemang, utvecklades i USA och räknas till public choice-skolan och står nära spelteorin."" Medianväljarteorin - Wikipedia förklaring.

Jag håller inte med 0%
2 röster

Hjälp med debatter

Starta en debatt för att diskutera frågor du är intresserad av.

Utrymmet för medborgardebatter riktar sig till alla som vill ta upp frågor som berör dem och som de vill diskutera med andra.

För att starta en debatt behöver du registrera dig på Direktdemokraterna Consul. Användare kan även kommentera i öppna debatter och betygsätta dem med knapparna för "jag håller med" eller "jag håller inte med".